quit
महत्वाची सूचना:
Encroachment Inspection (Images Upload)
ग्रामसेवक लॉगिनमधून ज्या हँडसेटमधून encroachment inspection (स्पॉट वेरिफिकेशन) केले आहे, त्याच हँडसेटमधून पुन्हा लॉगिन करून प्रलंबित प्रतिमा अपलोड करा. जोपर्यंत इमेजेस अपलोड होणार नाहीत तोपर्यंत इमेज ERP मध्ये उपलब्ध होणार नाहीत.
दरम्यान ज्या युजरनी हँडसेट फॉरमॅट किंवा अँप्लिकेशन अनईनस्टॉल करून पुन्हा ईनस्टॉल केले आहे त्यांच्या इमेजेस काउन्ट zero दिसेल व त्या इमेजेस मोबाइल मध्ये नसल्यामुळे अपलोड करता येणार नाहीत.
कृपया पेंडींग प्रतिमा तातडीने अपलोड करा.

ग्रामपंचायत कर्मचारीबाबत
“ग्रामपंचायत कर्मचारी मानधन प्रक्रियेमध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँकेकडून Reject झाले आहे अशा कर्मचार्यांच्या खालील बाबी दुरुस्ती (Edit)करण्याची सुविधा दिनांक 26 May 2019 पर्यंत ERPमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.”
यामध्ये कर्मचाऱ्याचे नाव, Saving Account Number, IFSC Code, GPF Account Number (*GPF साठी पोस्ट खाते नोंद करू नये ) , GPF IFSC Code यांचा बदल करण्याची सुविधा उपलब्ध केलेली आहे. हि सुविधा ग्रामसेवक यांच्या ERP लॉगीन मध्ये उपलब्ध राहील.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे खालील सर्व कागदपत्राची पुर्तता (Upload) करणे बंधनकारक आहे .
१. जन्मतारीखेचा पुरावा*
२. कर्मचारीरुजु झाल्याचा पुरावा*
३. बँक खाते*
४. GPF खाते (*GPF साठी पोस्ट खाते नोंद करू नये),
• ग्रामसेवक यांच्या लॉगीन मध्ये कर्मचाऱ्याची माहिती बदल (Update) केलेले सर्व Records BDO (गटविकास अधिकारी) यांच्या Login ला, verification साठी उपलब्ध होतील.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2)BDO (गटविकास अधिकारी) यांनी कर्मचारी माहिती दिनांक 26 May 2019 पर्यंत Approval केल्यानंतर योग्य तो बदल ERP प्रणालीमध्ये दिसून येईल.
• BDO (गटविकास अधिकारी) यांनी कर्मचारी माहिती Approve (Freeze) केलेला Data पुन्हा बदलता येणार नाही.
• BDO (गटविकास अधिकारी) यांनी कर्मचारी माहिती UnApprove केलेला Data पुन्हा दुरुस्ती करीता ग्रामसेवक यांच्या ERP लॉगीन मध्ये उपलब्ध होईल.
• ग्रामसेवक लॉगीन मध्ये दिनांक दिनांक 26 May 2019 पर्यंत कर्मचाऱ्यांचे मानधन (माहे एप्रिल 2018 पासुनची प्रलंबित बिले व एप्रिल 2019 चे नवीन बिले) जनरेट करून BDO (गटविकास अधिकारी) यांना Approval साठी पाठवावे.
• BDO (गटविकास अधिकारी) यांनी दिनांक 27 ,28 May 2019 पर्यंत कर्मचारी मानधन अदा करण्यासाठी उप मुख्य कार्यकारी यांना डिजिटल स्वाक्षरीसह पाठवावे.
• उप मुख्य कार्यकारी यांनी दिनांक 28 29 May 2019 पर्यंत कर्मचारी मानधन अदा करण्यासाठी Director RGSA यांना डिजिटल स्वाक्षरीसह पाठवावे.
टीप:-
• ज्या कर्मचार्यांची आवश्यक माहिती प्रणालीमध्ये अद्यावत केलेली नाही अश्या कर्मचार्यांची माहिती दि. 31 May -2019 पर्यंत प्रणालीमध्ये अद्यावत करावी
१) दि. 26 May-2019 पूर्वी सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती BDO यांनी Verify करून प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे.
२) दि. 26 May -2019 नंतर ग्रामसेवक व BDO स्तरावर कोणताही बदल होऊ शकणार नाही.
• दि. 26 May -2019 नंतर बदल करण्याची सुविधा बंद करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

प्रिय केंद्रचालक,
ज्या केंद्रचालकांनी CSC registration केलेले आहे, पण अद्याप हि केंद्रचालकांनी आपला CSC ID(१२ अंकी) किंवा CSC Reference ID(१६अंकी) ERPप्रणाली मध्ये अद्यावत केलेला नाही. अशा केंद्र चालकांनी आपला CSC ID(१२ अंकी) किंवा CSC Reference ID (१६अंकी) ERPप्रणाली मध्ये त्वरित नोंद करणे अनिवार्य आहे.तसेच त्याची माहिती ASSK BM/DM यांना हि देणे अपेक्षित आहे. ज्या केंद्रचालकांनी CSC ID(१२ अंकी) किंवा CSC Reference ID(१६अंकी) ERP प्रणाली मध्ये नोंद न केल्यास त्यांचे प्रलंबित मानधन व पुढील मानधची प्रकिया होणार नाही.यांची नोंद घ्यावी. CSC 2.0 Team.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ग्रामपंचायती मधील कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधील राज्यशासनाचा हिस्सा ठरविण्याकरिता फेर आकारणी नोंदविणे आणि आर्थिक वर्ष
2018-2019 चे उत्पन्न (Income), तसेच वसुलीची माहिती नोंद करण्याची सुविधा ग्रामसेवक लॉगीन मध्ये उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.
• ग्रामपंचायतीचे फेर आकारणी वर्ष आणि वसुली नोंदविणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा शासनाचा देय असलेला हिस्सा निश्चित केला जातो.
• ग्रामपंचायत मधील कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कर्मचाऱ्यांच्या वेतन मध्ये अयशस्वी (Reject) झालेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी तपशील ग्रामसेवक लॉगीन उपलब्ध करण्यात आलेले आहे.
• ज्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन अयशस्वी (Reject) झाले आहे त्यांनी बँकेने दिलेला शेरा पाहून आपल्या बँक खात्याचे योग्य ती दुरुस्ती करावी. आपल्या बँकेशी संपर्क साधून मानधन अयशस्वी (Reject) होण्याच्या कारणाचे निराकरण करावे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ग्रामपंचायत कर्मचार्यांचे बदल सुविधाबाबत :
ग्रामपंचायत सर्व कर्मचार्यांच्या खालील बाबी ग्रामसेवक Login मध्ये नोंदवलेली नसेल तर BDO (गटविकास अधिकारी) यांच्या Login मध्ये कर्मचारी माहिती Approval साठी उपलब्ध होणार नाही. हि सुविधा दिनांक 8 एप्रिल 2019 पर्यंत ERP मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. हि सुविधा फक्त
१) ज्या कर्मचाऱ्यांचे Payment Unsuccess झालेले आहे, २) ज्या कर्मचाऱ्यांचे Document ERP ला अद्यापही Upload केलेली नाही, ३) ज्या कर्मचाऱ्यांची खालील बाबीची माहिती ERPला Update नाही या सर्व बाबींसाठी या ठराविक कालावधी करिता बदल सुविधा ( Edit Facility) सुरु करण्यात आलेली आहे.
1) कर्मचाऱ्याचे Mobile Number (10 Digit)
2) कर्मचाऱ्याचे Saving Bank Name
3) कर्मचाऱ्याचे Saving Account Number
4) कर्मचाऱ्याचे Saving IFSC Code
5) कर्मचाऱ्याचे GPF Bank Name
6) कर्मचाऱ्याचे GPF Account Number
7) कर्मचाऱ्याचे GPF IFSC Code
8) Date of Birth
9) Joining Date
10) Saving Account Proof
11) GPF Account Proof
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


प्रिय ग्रामसेवक,
CSC 2.0 प्रकल्पांतर्गत आपण ONLINE देयक प्रणालीद्वारे माहे एप्रिल, मे, जून २०१७ या मासिक देयकाची पुष्टी केलेली आहे. त्यानुसार invoice confirmation करताना आपण TDS ची रक्कम कपात केली आहे. Income tax च्या कायद्यानुसार आपण हि TDS कपात केलेली रक्कम income tax विभागाच्या चलनाद्वारे CSC च्या PAN नंबर वर तातडीने भरणे आवश्यक आहे. TDS रक्कम भरल्या नंतर मिळालेल्या फॉर्म नंबर 16 च्या प्रतीला आपल्या ERP लॉगीन मध्ये “Upload TDS Challan” ह्या मेन्यूद्वारे लवकर अपलोड करावे हि विनंती. INCOME tax च्या नियमानुसार TDS वेळेत भरणे आवश्यक आहे.TDS वेळेत न भरल्यास Income tax department ची Notice ग्रामपंचायतीला व ग्रामसेवकाला जारी केली जाते व कार्यवाही केली जाते.CSC द्वारे आपणास ह्या विषयी पूर्व सूचना देण्यात आल्या आहेत व अधिक माहिती साठी कृपया आमच्या तालुका समन्वयकाला संपर्क साधावा - CSC 2.0 टीम ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSC आपले सरकार सेवा केंद्रचालका ची वाटप प्रकिया हि पूर्णपणे पारदर्शी असून या मध्ये कुठल्याही प्रकारची देवाणघेवाण करण्यात येत नाही.तरी असा प्रकार आढळल्यास, त्वरित vigilance@gov2egov.com ह्या email वर आम्हास माहिती देवून सहकार्य करावे. आपले नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल......धन्यवाद !


23,60,33,971

Courtesy on total Data Digitized Statistics from MOL

42,64,803

Courtesy on G2C data from MOL

14,19,34,741

Courtesy on G2G data from MOL

8,98,34,427

Courtesy on Sangram Soft data from MOL

This Contact Helpline for eGramsoft & Payment System Related.

SERVICES COUNTS

Computer Sciences Corporation

Total B2C Counts537574
Total B2C Services154
Total Districts36

e Governance

Total Aspirants88232
Total ASSK-KC19767
Total Payroll Generated343964


Panchayat Enterprise Suite

PES Data Digitization41302169
TOTAL PES Applications11
Total Districts36

e Gram soft

Birth Registrations18842725
Death Registrations9365419
Marriage Registrations6915

अभिनंदन राष्ट्रीय स्तरावरील ई-पुरस्कार 2016-17 साठी महाराष्ट्राला तृतीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.Testimonial

Notification

You will find latest notification Coming soon

  • 10-Jan-2017 तुमच्या लॉगीन मध्ये ALLOTMENT LETTER विषयी अतिशय गंभीर बाब आढळून येत आहे. CSC 2.0 प्रमाणित पत्राव्यतिरिक्त दुसरे अमान्य पत्र UPLOAD झालेले आहेत.कुठलेहि CSC प्रमाणित नसलेले पत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही.प्रमाणित नसलेले पत्र केंद्रस्थळावर टाकले जावू नये ह्याची KC ने काळजी घ्यावी.
  • 10-Jan-2017 तुमच्या लॉगीन मध्ये ALLOTMENT LETTER विषयी अतिशय गंभीर बाब आढळून येत आहे. CSC 2.0 प्रमाणित पत्राव्यतिरिक्त दुसरे अमान्य पत्र UPLOAD झालेले आहेत.कुठलेहि CSC प्रमाणित नसलेले पत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही.प्रमाणित नसलेले पत्र केंद्रस्थळावर टाकले जावू नये ह्याची KC ने काळजी घ्यावी.
  • 01-Mar-2017 CSC प्रमाणित, CSC केंद्राच्या यादीत काही जागेवर अद्याप ASSK केंद्र वाटप झालेले नाही. इच्छुक सदस्यांना आपल्या ग्रामपंचायतव्यतिरिक्त जवळील ग्रामपंचायत मध्ये अर्ज करण्याची हि सुवर्णसंधी आहे. यादी पाहण्यासाठी कृपया यादी वर क्लिक करावे . व तेथे लवकर अर्ज करावे म्हणजे CSC टीम ला (ASSK-KC) केंद्रचालकची निवड पूर्ण करता येईल. (ASSk-KC ) केंद्र चालक ची निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शी करण्यात येत आहे.निवड प्रक्रिये मध्ये कुठल्याही प्रकारची देवाणघेवाण करण्यात येत नाही.तरी असा प्रकार आढळल्यास, त्वरित खाली द
  • 06-Apr-2017 प्रिय केंद्रचालक , तुमच्या ग्रामसेवकाच्या ERP लॉगीन मध्ये तुमची ASSK ची अलोटमेंट दिनांक पुष्टी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कृपया आपल्या ग्रामसेवकाशी त्वरित संपर्क साधून हे काम पूर्ण करावे . तुम्हाला सध्यस्थितीत मिळालेल्या मानधनाचे ताळमेळ ग्रामसेवकाने पुष्टी केलेल्या दिनांकापासून होणार आहे. केंद्राचालकाने अलोटमेंट दिनांक ग्रामसेवकाशी चर्चा करून अचूक असल्याची खात्री करावी - CSC 2.0 Team.
  • 13-Jul-2017 प्रिय केंद्रचालक,आपल्या ERP लॉगीनमध्ये Hardware Health Data Check List दिनांक 12/06/2017 उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.त्यामध्ये माहिती नोंद करून त्या प्रिंटवरती ग्रामसेवकांची सही व शिक्का घेऊन ती अपलोड करावी. वारंवार सूचना देऊन हि काही केंद्रचालकांनी अजूनही ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही . वरील प्रोसेस 17/07/2017 पर्यंत करणे बंधनकारक आहे. याची कृपया नोंद घ्यावी – CSC 2.0 टीम.
Star Performers

Best Performer will be highlighted under star performance coming soon